Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius švediškai.

Kiekiniai skaičiai

nollnulis
ettpirma valanda
tvådvi valandos
tretrys valandos
fyraketurios valandos
fempenkios valandos
sexšešios valandos
sjuseptynios valandos
åttaaštuonios valandos
niodevynios valandos
tiodešimt valandų
elvavienuolika valandū
tolvdvylika valandų
trettontrylika
fjortonketuriolika
femtonpenkiolika
sextonšešiolika
sjuttonseptyniolika
artonaštuoniolika
nittondevyniolika
tjugodvidešimt
tjugoettdvidešimt vienas
tjugotvådvidešimt du
tjugotredvidešimt trys
trettiotrisdešimt
fyrtioketuriasdešimt
femtiopenkiasdešimt
sextiošešiasdešimt
sjuttioseptyniasdešimt
åttioaštuoniasdešimt
nittiodevyniasdešimt
ett hundrašimtas
ett hundra ettšimtas vienas
tvåhundradu šimtai
trehundratrys šimtai
ett tusentūkstantis
tvåtusendu tūkstančiai
tretusentrys tūkstančiai
en miljonmilijonas
en miljardmilijardas

Kelintiniai skaičiai

förstapirmas
andraantras
tredjetrečias
fjärdeketvirtas
femtepenktas
sjättešeštas
sjundeseptintas
åttondeaštuntas
niondedevintas
tiondedešimtas
elftevienuoliktas
tolftedvyliktas
trettondetryliktas
fjortondeketurioliktas
femtondepenkioliktas
sextondešešioliktas
sjuttondeseptynioliktas
artondeaštuonioliktas
nittondedevynioliktas
tjugondedvidešimtas
tjugoförstadvidešimt pirmas
tjugoandradvidešimt antras
tjugotredjedvidešimt trečias