Darbas

Čia yra kai kurie angliški žodžiai, susiję su įdarbinimu.

Gaunant darbą

ad arba advert (advertisement sutrumpinimas) reklama
application form prašymo į darbą anketa, aplikavimo forma
appointment susitikimas
CV (curriculum vitae sutrumpinimas) CV (gyvenimo aprašymas)
job description darbo aprašymas
interview interviu
job offer arba offer of employment darbo pasiūlymas
qualifications kvalifikacijos
to apply for a job pateikti paraišką dėl darbo vietos
to accept an offer priimti darbo pasiūlymą
to reject an offer arba to turn down an offer atsisakyti darbo pasiūlymo
to hire pasamdyti
job darbas
career karjera
part-time puse etato darbas
full-time pilno etato darbas
shift work darbas pamainomis
temporary laikinas
contract kontraktas
permanent pastovus
starting date pradėjimo dirbti data
notice period išankstinis pranešimas apie išėjimą iš darbo

Atlyginimas ir išmokos

bonus premija
car allowance išmoka mašinai
company car įmonės automobilis
health insurance sveikatos draudimas
holiday pay atostoginiai pinigai
holiday entitlement teisė gauti atostogas
maternity leave motinystės atostogos
overtime viršvalandžiai
paternity leave tėvystės atostogos
part-time education neakivaizdinės studijos
pension scheme arba pension plan pensijos schema, pensijos planas
promotion paaukštinimas
salary atlyginimas
salary increase atlyginimo padidinimas
sick pay mokėjimas pagal ligos lapelį
staff restaurant restoranas personalui
training scheme apmokymų programa
travel expenses kelionės išlaidos
wages darbo užmokestis
working conditions darbo sąlygos
working hours darbo valandos

Darbuotojų tipai

owner savininkas
managing director vykdantysis direktorius
director direktorius
manager vadybininkas
boss bosas
colleague kolega
trainee praktikantas
apprentice mokinys, pameistrys
volunteer savanoris

Išeinant iš darbo

to fire atleisti iš darbo
to get the sack būti išmestam iš darbo (šnekamoji kalba)
to resign atsistatydinti
to retire išeiti į pensiją
leaving date baigimo dirbti data
redundant likęs be darbo
redundancy atleidimas iš darbo (etatų mažinimas)
redundancy pay atleidimo iš darbo kompensacija (dėl etatų mažinimo)
retirement age pensijinis amžius

Kiti naudingi žodžiai

apprenticeship mokymasis
department departamentas, skyrius
experience patirtis
factory gamykla, fabrikas
fire drill gaisrininkų pratybos, gaisrinis mokymas
health and safety sveikata ir saugumas
internship praktika
meeting susitikimas
office biuras
rate of pay užmokestis
reception registracija
security apsauga
strike streikas
switchboard skirstomasis skydas
timekeeping punktualumas
trade union profesinė sąjunga
training course mokymo kursai
work darbas
work experience darbo patirtis
to go on strike streikuoti
to be off sick pasiimti biuletenį
self-employed užsiimantis individualia veikla
unemployed bedarbis
retired išėjęs į pensiją
sound

Šio tinklalapio anglų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play