Darbas

Čia yra kai kurie angliški žodžiai, susiję su įdarbinimu.

Gaunant darbą

ad arba advert (advertisement sutrumpinimas) reklama
application form prašymo į darbą anketa
appointment susitarimas susitikti
CV (curriculum vitae sutrumpinimas) CV (gyvenimo aprašymas)
job description darbo aprašymas
interview interviu
job offer arba offer of employment darbo pasiūlymas
qualifications kvalifikacijos
to apply for a job paduodi pareiškimą į darbą
to accept an offer priimti pasiūlymą
to reject an offer arba to turn down an offer atsisakyti pasiūlymo
to hire pasamdyti
job darbas
career karjera
part-time dirbantis nepilną darbo dieną
full-time dirbantis visą darbo laiką
shift work darbas pamainomis
temporary laikinas
contract kontraktas
permanent pastovus
starting date pradėjimo dirbti data
notice period išankstinis pranešimas apie išėjimą iš darbo

Atlyginimas ir išmokos

bonus premija
car allowance išmoka mašinai
company car įmonės automobilis
health insurance sveikatos draudimas
holiday pay atostoginiai pinigai
holiday entitlement teisė gauti atostogas
maternity leave motinystės atostogos
overtime viršvalandžiai
paternity leave tėvystės atostogos
part-time education vakarinio/neakivaizdinio skyriaus studijos
pension scheme arba pension plan pensijos schema/ pensijos planas
promotion paaukštinimas
salary atlyginimas
salary increase atlyginimo padidinimas
sick pay mokėjimas pagal ligos lapelį
staff restaurant restoranas personalui
training scheme apmokymų schema
travel expenses kelionės išlaidos
wages darbo užmokestis
working conditions darbo sąlygos
working hours darbo valandos

Darbuotojų tipai

owner savininkas
managing director generalinis direktorius
director vadovas
manager vadybininkas
boss darbdavys
colleague kolega
trainee praktikantas
apprentice pameistrys
volunteer savanoris

Išeinant iš darbo

to fire atleisti
to get the sack būti išmestam/atleistam iš darbo (šnekamoji kalba)
to resign atsistatydinti
to retire išeiti į pensiją
leaving date baigimo dirbti data
redundant likęs be darbo
redundancy atleidimas iš darbo
redundancy pay atleidimo iš darbo kompensacija
retirement age pensinis amžius

Kiti naudingi žodžiai

apprenticeship mokymasis
department departamentas
experience patirtis
factory gamykla
fire drill gaisrininkų pratybos
health and safety sveikata ir saugumas
internship praktika
meeting susitikimas
office biuras
rate of pay užmokestis
reception registracija
security apsauga
strike streikas
switchboard skirstomasis skydas
timekeeping punktualumas
trade union profesinė sąjunga
training course apmokomieji kursai
work darbas
work experience darbo patirtis
to go on strike streikuoti
to be off sick pasiimti biuletenį
self-employed besiverčiantis privačia praktika
unemployed bedarbis
retired išėjęs į pensiją
sound

Šio tinklapio anglų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju