Išsilavinimas

Čia yra keletas angliškų žodių, susijusių su mokymusi ir išsilavinimu.

Mokslo įstaigų tipai

school mokykla
nursery school vaikų darželis
primary school pradinė mokykla
secondary school vidurinė mokykla
state school valstybinė mokykla
private school arba independent school privati mokykla
boarding school mokykla-internatas
sixth-form college akademinis koledžas
technical college techninis koledžas
vocational college profesinio rengimo koledžas
art college menų koledžas
teacher training college mokytojų ruošimo koledžas
university universitetas

Mokykla

classroom klasė, auditorija
desk rašomasis stalas
blackboard lenta
whiteboard lenta
chalk kreida
marker pen arba marker markeris
pen rašiklis
pencil pieštukas
exercise book pratybų sąsiuvinys
lesson pamoka
homework namų darbai
test testas
term semestras
half term atostogos semestro viduryje
class klasė
reading skaitymas
writing rašymas
arithmetic aritmetika
spelling rašyba
to read skaityti
to write rašyti
to spell sakyti paraidžiui
to teach mokyti
head teacher mokyklos direktorius
headmaster mokyklos direktorius
headmistress mokyklos direktorė
teacher mokytojas
pupil moksleivis
head boy mokyklos prezidentas (išrinktas iš moksleivių tarpo)
head girl mokyklos prezidentė (išrinkta iš moksleivių tarpo
prefect prefektas (vyresnis mokinys užtikrinantis drausmę)
school governor arba governor mokyklos valdyba
register lankomumo žurnalas
assembly susirinkimas
break pertrauka
school holidays mokyklos atostogos
school meals mokyklos maistas
school dinners mokyklos pietūs

Patogumai

computer room kompiuterių klasė
cloakroom rūbinė
changing room persirengimo kambarys
gym (gymnasium sutrumpinimas) sporto salė
playground žaidimų aikštelė
library biblioteka
lecture hall auditorija
laboratory (dažnai trumpinamas kaip lab) laboratorija
language lab (language laboratory sutrumpinimas) kalbų mokymosi klasė
hall of residence universiteto bendrabutis
locker užrakinama spintelė
playing field žaidimų aikštė
sports hall sporto salė

Universitetas

professor profesorius
lecturer dėstytojas
researcher mokslo darbuotojas
research tyrimas
undergraduate paskutinio kurso studentas
graduate žmogus su aukštuoju išsilavinimu
post-graduate arba post-graduate student magistrantas
Masters student magistro studentas
PhD student doktorantas
Master's degree magistro laipsnis
Bachelor's degree bakalauro laipsnis
degree akademinis laipsnis
thesis baigiamasis darbas, tezė
dissertation disertacija
lecture paskaita
debate diskusija
higher education aukštasis išsilavinimas
semester semestras
student loan studentų paskola
student union studentų atstovybė
tuition fees studijų mokestis
university campus universiteto miestelis

Kiti susiję žodžiai

exam (examination sutrumpinimas) egzaminas
to sit an exam laikyti egzaminą
essay arba paper esė
to fail an exam neišlaikyti egzamino
to pass an exam išlaikyti egzaminą
to study studijuoti
to learn mokytis
to revise peržvelgti išmoktą medžiagą
student studentas
curriculum mokymo planas
course kursas
subject mokomasis dalykas
grade pažymys
mark balas
exam results egzaminų rezultatai
qualification kvalifikacija
certificate sertifikatas
attendance lankomumas
calculator skaičiuotuvas
projector projektorius
textbook vadovėlis
question klausimas
answer atsakymas
mistake arba error klaida
right arba correct teisingai
wrong neteisingai
sound

Šio tinklalapio anglų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play