Išsilavinimas

Čia yra keletas angliškų žodių, susijusių su mokymusi ir išsilavinimu.

Mokslo įstaigų tipai

school mokykla
nursery school vaikų darželis (2-5 metų)
primary school pradinė mokykla (5-11 metų)
secondary school vidurinė mokykla (11-16/18 metų)
state school valstybinė mokykla
private school arba independent school privati mokykla
boarding school mokykla - internatas
sixth-form college akademinis koledžas
technical college techninis koledžas
vocational college profesinio rengimo koledžas
art college menų koledžas
teacher training college mokytojų ruošimo koledžas
university universitetas

Mokykla

classroom klasė, auditorija
desk lenta
blackboard klasės lenta
whiteboard baltoji lenta
chalk kreida
marker pen arba marker markeris
pen rašiklis
pencil pieštukas
exercise book pratybų sąsiuvinys
lesson pamoka
homework namų darbai
test testas
term semestras
half term atostogos semestro viduryje
class klasė
reading skaitymas
writing rašymas
arithmetic aritmetika
spelling rašyba
to read skaityti
to write rašyti
to spell skaityi paraidžiui
to teach mokyti
head teacher mokyklos direktorius
headmaster mokyklos direktorius
headmistress mokyklos direktorė
teacher mokytojas, mokytoja
pupil moksleivis, moksleivė
head boy mokyklos seniūnas (išrinktas iš moksleivių tarpo)
head girl mokyklos seniūnė (išrinkta iš moksleivių tarpo
prefect prefektas
school governor arba governor mokyklos viršininkas
register registras
assembly susirinkimas
break pertrauka
school holidays mokyklinės atostogos
school meals maistas mokykloje
school dinners pietūs mokykloje

Patogumai

computer room kompiuterių klasė
cloakroom rūbinė
changing room persirengimo kambarys
gym (gymnasium sutrumpinimas) gimnastikos salė
playground žaidimų aikštelė
library biblioteka
lecture hall auditorija
laboratory (dažnai trumpinamas kaip lab) laboratorija
language lab (language laboratory sutrumpinimas) kalbų mokymosi klasė
hall of residence universiteto bendrabutis
locker spintelė
playing field žaidimų aikštė
sports hall sporto salė

Universitetas

professor profesorius, profesorė
lecturer dėstytojas, dėstytoja
researcher tyrėjas
research tyrimas
undergraduate paskutinio kurso studentas
graduate žmogus su aukštuoju išsilavinimu
post-graduate arba post-graduate student magistrantas
Masters student magistro studentas
PhD student doktorantas
Master's degree magistro laipsnis
Bachelor's degree bakalauro laipsnis
degree laipsnis
thesis baigiasis darbas
dissertation disertacija
lecture paskaita
debate debatas
higher education aukštasis išsilavinimas/mokslas
semester semestras
student loan paskola studentui
student union studentų sąjunga
tuition fees studijų mokestis
university campus universiteto miestelis

Kiti susiję žodžiai

exam (examination sutrumpinimas) egzaminas
to sit an exam laikyti egzaminą
essay arba paper esė
to fail an exam neišlaikyti egzamino
to pass an exam išlaikyti egzaminą
to study studijuoti
to learn mokytis
to revise pakartoti išmoktą medžiagą
student studentas, studentė
curriculum mokymo planas
course kursas
subject dalykas
grade įvertinimas
mark balas
exam results egzaminų rezultatai
qualification kvalifikacija
certificate certifikatas
attendance lankomumas
calculator kalkuliatorius
projector projektorius
textbook vadovėlis
question klausimas
answer atsakymas
mistake arba error klaida
right arba correct teisingai
wrong neteisingai
sound

Šio tinklapio anglų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju