Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius daniškai.

Kiekiniai skaičiai

nulnulis
en / etvienas
todu
tretrys
fireketuri
fempenki
seksšeši
syvseptyni
otteaštuoni
nidevyni
tidešimt
ellevevienuolika
tolvdvylika
trettentrylika
fjortenketuriolika
femtenpenkiolika
sekstenšešiolika
syttenseptyniolika
attenaštuoniolika
nittendevyniolika
tyvedvidešimt
enogtyvedvidešimt vienas
toogtyvedvidešimt du
treogtyvedvidešimt trys
fireogtyvedvidešimt keturi
femogtyvedvidešimt penki
seksogtyvedvidešimt šeši
syvogtyvedvidešimt septyni
otteogtyvedvidešimt aštuoni
niogtyvedvidešimt devyni
tredivetrisdešimt
enogtredivetrisdešimt vienas
toogtredivetrisdešimt du
treogtredivetrisdešimt trys
fireogtredivetrisdešimt keturi
femogtredivetrisdešimt penki
seksogtredivetrisdešimt šeši
syvogtredivetrisdešimt septyni
otteogtredivetrisdešimt aštuoni
niogtredivetrisdešimt devyni
fyrreketuriasdešimt
enogfyrreketuriasdešimt vienas
toogfyrreketuriasdešimt du
treogfyrreketuriasdešimt trys
halvtredspenkiasdešimt
tresšešiasdešimt
halvfjerdsseptyniasdešimt
firsaštuoniasdešimt
halvfemsdevyniasdešimt
hundrede arba et hundredešimtas
hundrede og et arba et hundrede og etšimtas vienas
to hundrededu šimtai
tre hundredetrys šimtai
tusindvienas tūkstantis, tūkstantis
to tusinddu tūkstančiai
tre tusindtrys tūkstančiai
en millionvienas milijonas, milijonas
en milliardvienas milijardas, milijardas

Kartojimas

en gangvieną kartą
to gangedu kartus
tre gangetris kartus
fire gangeketuris kartus
fem gangepenkis kartus

Kelintiniai skaičiai

førstepirmas
andenantras
tredjetrečias
fjerdeketvirtas
femtepenktas
sjettešeštas
syvendeseptintas
ottendeaštuntas
niendedevintas
tiendedešimtas
elvtevienuoliktas
tolvtedvyliktas
trettendetryliktas
fjortendeketurioliktas
femtendepenkioliktas
sekstendešešioliktas
syttendeseptynioliktas
attendeaštuonioliktas
nittendedevynioliktas
tyvendedvidešimtas
enogtyvendedvidešimt pirmas
toogtyvendedvidešimt antras
treogtyvendedvidešimt trečias
tredivtetrisdešimtas
fyrrendeketuriasdešimtas
halvtredsendepenkiasdešimtas
tresendešešiasdešimtas
halvfjerdsendeseptyniasdešimtas
firsendeaštuoniasdešimtas
halvfemsendedevyniasdešimtas
hundredendešimtasis

Kiti naudingi žodžiai

omkring arba omtrentapie
over arba mere enddaugiau nei
under arba mindre endmažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio danų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.