Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius daniškai.

Kiekiniai skaičiai

en/etvienas
todu
trêtrys
fireketuri
fempenki
seksšeši
syvseptyni
otteaštuoni
nidevyni
tidešimt
ellevevienuolika
tolvdvylika
trettentrylika
fjortenketuriolika
femtenpenkiolika
sekstenšešiolika
syttenseptyniolika
attenaštuoniolika
nittendevyniolika
tyvedvidešimt
enogtyvedvidešimt vienas
toogtyvedvidešimt du
treogtyvedvidešimt trys
tredivetrisdešimt
fyrreketuriasdešimt
halvtredspenkiasdešimt
tresšešiasdešimt
halvfjerdsseptyniasdešimt
firsaštuoniasdešimt
halvfemsdevyniasdešimt
(et) hundred(e)šimtas
hundred(e) og enšimtas vienas
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindtūkstantis

Kelintiniai skaičiai

førstepirmas
andenantras
tredjetrečias
fjerdeketvirtas
femtepenktas
sjettešeštas
syvendeseptintas
ottendeaštuntas
niendedevintas
tiendedešimtas
elvtevienuoliktas
tolvtedvyliktas
trettendetryliktas
fjortendeketurioliktas
femtendepenkioliktas
sekstendešešioliktas
syttendeseptynioliktas
attendeaštuonioliktas
nittendedevynioliktas
tyvendedvidešimtas
enogtyvendedvidešimt pirmas
toogtyvendedvidešimt antras
treogtyvendedvidešimt trečias