Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius itališkai.

Kiekiniai skaičiai

zeronulis
unovienas
duedu
tretrys
quattroketuri
cinquepenki
seišeši
setteseptyni
ottoaštuoni
novedevyni
diecidešimt
undicivienuolika
dodicidvylika
tredicitrylika
quattordiciketuriolika
quindicipenkiolika
sedicišešiolika
diciassetteseptyniolika
diciottoaštuoniolika
diciannovedevyniolika
ventidvidešimt
ventunodvidešimt vienas
ventiduedvidešimt du
ventitredvidešimt trys
trentatrisdešimt
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaketuriasdešimt
cinquantapenkiasdešimt
sessantašešiasdešimt
settantaseptyniasdešimt
ottantaaštuoniasdešimt
novantadevyniasdešimt
centošimtas
duecentodu šimtai
trecentotrys šimtai
milletūkstantis
duemiladu tūkstančiai
tremilatrys tūkstančiai
un milionemilijonas
un miliardomilijardas

Kelintiniai skaičiai

primopirmas
secondoantras
terzotrečias
quartoketvirtas
quintopenktas
sestošeštas
settimoseptintas
ottavoaštuntas
nonodevintas
decimodešimtas
undicesimovienuoliktas
dodicesimodvyliktas
tredicesimotryliktas
quattordicesimoketurioliktas
quindicesimopenkioliktas
sedicesimošešioliktas
diciassettesimoseptynioliktas
diciottesimoaštuonioliktas
diciannovesimodevynioliktas
ventesimodvidešimtas
trentesimotrisdešimtas
quarantesimoketuriasdešimtas
cinquantesimopenkiasdešimtas
sessantesimošešiasdešimtas
settantesimoseptyniasdešimtas
ottantesimoaštuoniasdešimtas
novantesimodevyniasdešimtas
centesimošimtasis
sound

Šio tinklapio italų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.