Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius suomiškai.

Kiekiniai skaičiai

nollanulis
yksipirma valanda
kaksidvi valandos
kolmetrys valandos
neljäketurios valandos
viisipenkios valandos
kuusišešios valandos
seitsemänseptynios valandos
kahdeksanaštuonios valandos
yhdeksändevynios valandos
kymmenendešimt valandų
yksitoistavienuolika valandų
kaksitoistadvylika valandų
kolmetoistatrylika
neljätoistaketuriolika
viisitoistapenkiolika
kuusitoistašešiolika
seitsemäntoistaseptyniolika
kahdeksantoistaaštuoniolika
yhdeksäntoistadevyniolika
kaksikymmentädvidešimt
kaksikymmentäyksidvidešimt vienas
kaksikymmentäkaksidvidešimt du
kaksikymmentäkolmedvidešimt trys
kolmekymmentätrisdešimt
neljäkymmentäketuriasdešimt
viisikymmentäpenkiasdešimt
kuusikymmentäšešiasdešimt
seitsemänkymmentäseptyniasdešimt
kahdeksankymmentäaštuoniasdešimt
yhdeksänkymmentädevyniasdešimt
satašimtas
satayksišimtas vienas
kaksisataadu šimtai
kolmesataatrys šimtai
tuhatvienas tūkstantis, tūkstantis
kaksituhattadu tūkstančiai
kolmetuhattatrys tūkstančiai
miljoonavienas milijonas, milijonas
miljardivienas milijardas, milijardas

Kelintiniai skaičiai

ensimmäinenpirmas
toinenantras
kolmastrečias
neljäsketvirtas
viidespenktas
kuudesšeštas
seitsemässeptintas
kahdeksasaštuntas
yhdeksäsdevintas
kymmenesdešimtas
yhdestoistavienuoliktas
kahdestoistadvyliktas
kolmastoistatryliktas
neljästoistaketurioliktas
viidestoistapenkioliktas
kuudestoistašešioliktas
seitsemästoistaseptynioliktas
kahdeksastoistaaštuonioliktas
yhdeksästoistadevynioliktas
kahdeskymmenesdvidešimtas

Kartojimas

kerranvieną kartą
kaksi kertaadu kartus
kolme kertaatris kartus
neljä kertaaketuris kartus
viisi kertaapenkis kartus

Kiti naudingi žodžiai

suunnilleen
ylidaugiau nei
allemažiau nei

Kiti naudingi žodžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943 294
9 7559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio suomių kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.