Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius suomiškai.

Kiekiniai skaičiai

nollanulis
yksipirma valanda
kaksidvi valandos
kolmetrys valandos
neljäketurios valandos
viisipenkios valandos
kuusišešios valandos
seitsemänseptynios valandos
kahdeksanaštuonios valandos
yhdeksändevynios valandos
kymmenendešimt valandų
yksitoistavienuolika valandū
kaksitoistadvylika valandų
kolmetoistatrylika
neljätoistaketuriolika
viisitoistapenkiolika
kuusitoistašešiolika
seitsemäntoistaseptyniolika
kahdeksantoistaaštuoniolika
yhdeksäntoistadevyniolika
kaksikymmentädvidešimt
kaksikymmentäyksidvidešimt vienas
kaksikymmentäkaksidvidešimt du
kaksikymmentäkolmedvidešimt trys
kolmekymmentätrisdešimt
neljäkymmentäketuriasdešimt
viisikymmentäpenkiasdešimt
kuusikymmentäšešiasdešimt
seitsemänkymmentäseptyniasdešimt
kahdeksankymmentäaštuoniasdešimt
yhdeksänkymmentädevyniasdešimt
satašimtas
satayksišimtas vienas
kaksisataadu šimtai
kolmesataatrys šimtai
tuhattūkstantis
kaksituhattadu tūkstančiai
kolmetuhattatrys tūkstančiai
miljoonamilijonas
miljardimilijardas

Kelintiniai skaičiai

ensimmäinenpirmas
toinenantras
kolmastrečias
neljäsketvirtas
viidespenktas
kuudesšeštas
seitsemässeptintas
kahdeksasaštuntas
yhdeksäsdevintas
kymmenesdešimtas
yhdestoistavienuoliktas
kahdestoistadvyliktas
kolmastoistatryliktas
neljästoistaketurioliktas
viidestoistapenkioliktas
kuudestoistašešioliktas
seitsemästoistaseptynioliktas
kahdeksastoistaaštuonioliktas
yhdeksästoistadevynioliktas
kahdeskymmenesdvidešimtas

Kartojimas

kerranvienas kartas
kaksi kertaadu kartai
kolme kertaatris kartai
neljä kertaaketuris kartai
viisi kertaapenki kartai

Kiti naudingi žodžiai

suunnilleen
ylidaugiau nei
allemažiau nei

Kiti naudingi žodžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943 294
9 7559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklapio suomių kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.