Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius estiškai.

Kiekiniai skaičiai

nullnulis
ükspirma valanda
kaksdvi valandos
kolmtrys valandos
neliketurios valandos
viispenkios valandos
kuusšešios valandos
seitseseptynios valandos
kaheksaaštuonios valandos
üheksadevynios valandos
kümmedešimt valandų
üksteistvienuolika valandū
kaksteistdvylika valandų
kolmteisttrylika
neliteistketuriolika
viisteistpenkiolika
kuusteistšešiolika
seitseteistseptyniolika
kaheksateistaštuoniolika
üheksateistdevyniolika
kakskümmenddvidešimt
kakskümmend üksdvidešimt vienas
kakskümmend kaksdvidešimt du
kakskümmend kolmdvidešimt trys
kolmkümmendtrisdešimt
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendketuriasdešimt
viiskümmendpenkiasdešimt
kuuskümmendšešiasdešimt
seitsekümmendseptyniasdešimt
kaheksakümmendaštuoniasdešimt
üheksakümmenddevyniasdešimt
sadašimtas
kakssadadu šimtai
kolmsadatrys šimtai
tuhattūkstantis
kaks tuhatdu tūkstančiai
kolm tuhattrys tūkstančiai
miljonmilijonas
miljardmilijardas

Kelintiniai skaičiai

esimenepirmas
teineantras
kolmastrečias
neljasketvirtas
viiespenktas
kuuesšeštas
seitsmesseptintas
kaheksasaštuntas
üheksasdevintas
kümnesdešimtas
üheteistkümnesvienuoliktas
kaheteistkümnesdvyliktas
kolmeteistkümnestryliktas
neljateistkümnesketurioliktas
viieteistkümnespenkioliktas
kuueteistkümnesšešioliktas
seitsmeteistkümnesseptynioliktas
kaheksateistkümnesaštuonioliktas
üheksateistkümnesdevynioliktas
kahekümnesdvidešimtas